Aksjeutbytte

Generelt om aksjeutdeling
Når man handler med aksjer innebærer det at man blir aksjeeier i et firma hvor man da har rett til aksjeutdeling. Aksjeutdelingen gjøres enten årlig eller periodevis. For at man skal kunne regnes som aksjeeier og få tilgang til utdeling holder det at man er registrert aksjeeier tre dager for avstemningen gjøres. Alle aksjeeiere i et selskap har rett til aksjeutdeling uavhengig av hvor mye man eier eller hvor lenge man har vært eier. Foruten utbetalingen av en del av bolagsgevinsten, regnes også innløsning og gjenkjøp som aksjeutdeling.
 


 

 

Hva er aksjeutdeling?

Aksjeutdeling innebærer at man eier en viss del av et foretaks aksjer slik at man får ta del i en bestemt del av selskapets vinst under året. Har et firma gått bra, får man høyere utdeling. Skulle selskapet ikke gå som forventet kan det innebære at man ikke får noen utdeling i det hele tatt, men at aksjen synker i verdi. I de fleste tilfeller er det snakk om kontant utdeling, men det kan også være slik at andre tilganger i selskapet regnes som aksjeutdeling.
 


 

Skatt på aksjeutdeling

I utgangspunktet er gevinst ved salg av aksjer skattepliktig, og tap ved salg av aksjer fradragsberettiget. Skatteplikt/ fradragsrett er uavhengig av hvor lenge du har eid aksjene, og uavhengig av om aksjene er eid i eller utenfor næringsvirksomhet. Gevinst eller tap ved salg skal beskattes med 28 prosent utover et skjermet beløp (skjermingsfradraget). Dersom skattyteren eier flere aksjer i samme selskap og kun selger noen av aksjene, anses de aksjene som er eldst å være solgt først, man kan ikke velge en annen løsning.
 

Når får man aksjeutdeling

For å få utbytte må du eie aksjen på den dagen avstemming skjer. Denne dagen er ikke en fast dato, men bestemmes individuelt på Generalforsamlingen til hvert enkelt foretak. Som regel skjer utbetalingen en gang i året, rett etter avholdelse av Generalforsamlingen. Dette er et årlig investormøte og holdes normalt etter at et revidert årsregnskap foreligger, som regel i april eller mai. I forkant av generalforsamlingen foreligger det et forslag til utbytte for fjoråret, som da vedtas og utbetales.

Når en aksje “går ex-utbytte” betyr det at den handles uten rett til årets utbytte. De som eide aksjen dagen før får utbytte, mens de som ble eier først på ex-dagen ikke får.
 

Hva er en generalforsamling

Generalforsamlingen er den dagen da selskapets styre samles og tar en beslutning om det finnes rom for en utdeling og hvor stor den skal være. Man må alltid finnes med i aksjeboken før ex-dagen som normalt er dagen etter en Generalforsamling.
 


 

Hva innebærer ex-dagen

Ex-dagen betyr Exclusive dividend-day og betyr dagen uten utdeling. Man kan altså handle aksjen da, men man har ikke rett til utdeling. Ofte synker aksjens verdi denne dagen med samme verdi som utdelingen. Om verdien av en aksje synker på ex-dagen, bør man være oppmerksom på at også P/E-tallet i aksjen synker. P/E verdien står for price/earnings og er et økonomisk begrepet som blant annet brukes i aksjeanalyser. Man har derimot rett til å selge en aksje på ex-dagen så lenge man eide den på børsen før børsen stengte på dagen for Generalforsamling.
 

Hva er forskjellen på Generalforsamling og avstemmingsdag

Generalforsamlingen er dagen da styret fatter beslutningen om en utdeling, mens avstemmingsdagen er dagen da EuroClear foretar en kontroll på hvilke aksjeeiere som fantes før ex-dagen. Som nevnt over må man eie aksjen senest ved stenging av børsen samme dag som Generalforsamlingen, og for å kunne se alle aksjeeiere, har man en avstemmingsdag tre bankdager etter generalforsamlingen.

Avstemmingsdagen er altså til for å oppdage eventuelle forsinkelser som finnes i systemet, fremfor alt om man har handlet med aksjen på den siste dagen.
 
 
Kilde til informasjon om Generalforsamling: Nordnet